7 ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಅಂತಸ್ಥ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನ ಎಷ್ಟು?

1) 300 2) 400 3) 500 4) 510 5) 600 6) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ.