ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್(ಮೊಜಿಲ್ಲ) ಬ್ರೌಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

admin ಎನ್ನುವ ಬಳಸುವವ ಆಗಿ admin ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.

 

ಪ್ರವೇಶ
ಬಳಸುವವ  
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್  
 
   

ಬಳಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಾಯ ಪುಟ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ ಕಲಿಯುವ ವಿವರ ತಿಳಿದಿರಿ.