ಮಾಸಿಕ ಮುಕ್ತಾಯ(ಬಿಸಿ ಊಟ)

ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಶಿಲ್ಕು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಊಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿ ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೋ ಆ ತಾರೀಕು  ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ:

1. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳ ಹಾಜರಾತಿ/ಬಿಸಿ ಊಟದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು.

2. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ದಿನಗಳ ಹಾಜರಾತಿ/ಬಿಸಿ ಊಟದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹಾಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿ ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ : 01/2019   ತಾ: 31/12/2018 ರ ವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ(MMYYYY)     

 

ಪ್ರವರ್ಗಗಳುಭಾಷೆಗಳುಧರ್ಮಗಳುಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಪಠ್ಯವಿಷಯ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳುಬಿಸಿ ಊಟದ ಪ್ರಮಾಣಅಕೌಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ದೈನಿಕ ಹಾಜರಾತಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಧೃಢೀಕರಣ/ಊಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕಗಳ ನಮೂದನೆ ಮಾಸಿಕ ಮುಕ್ತಾಯ(ಬಿಸಿ ಊಟ) ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು( ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ಸ್ವೀಕೃತಿ/ಆದಾಯ( ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ವ್ಯಯ(ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ಸರಿಪಡಿಸು (ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್) ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಕ್ತಾಯ(ಅಕೌಂಟ್ಸ್)
ಶಿಕ್ಷಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಜರಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಟ್ಟಿ (.ods ~= .xls) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ (.ods ~= .xls) ಹಾಜರಾತಿ ಪಟ್ಟಿ (.ods ~= .xls) ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ (.ods ~= .xls) ಮಾಸಿಕ ಹಾಜರಾತಿ(ಧರ್ಮ)ಮಾಸಿಕ ಹಾಜರಾತಿ(ಪ್ರವರ್ಗ)ಮಾಸಿಕ ಬಿಸಿಊಟಆಯ ವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿ(ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ(TC)
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ (ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್) ರಿಸ್ಟೋರ್(ಇಂಪೋರ್ಟ್) ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳಿಸು